Vedtægter

 

Vedtægter i klubben

Vedtægter for Videbæk Styrke og Kampsport


§ 1. Foreningens navn og hjemsted


1.1 Foreningens navn er: Videbæk Styrke og Kampsport


Klubben er hjemmehørende i Ringkøbing-Skjern Kommune.


Stiftet: 1/10/1984


§ 2. Foreningens formål


2.1 Videbæk Styrke og Kampsports formål er, gennem afdelinger i Boksning, Jiu Jitzu, Judo,

Vægtløftning og Styrkeløft, på begynder, bredde og eliteplan – med udgangspunkt i bokse, jiu jitsu, judo, vægtløftnings og styrke sporten – at fremme den enkeltes sundhed og velvære.


Det er endvidere foreningens formål, via det forpligtende fællesskab at styrke folkeoplysningen og dermed medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i

samfundslivet.


2.2 Foreningens breddearbejde sigter imod, at foreningen deltager aktivt i konkurrenceidræt inden for de sportsgrene foreningen tilbyder.


2.3 Foreningen deltager aktivt i antidoping arbejdet, med information i træningslokalet og info på

foreningens hjemmeside


§ 3. Organisation


3.1 Videbæk Styrke og Kampsport er medlem af de specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund som foreningen tilbyder træning indenfor. Disse forbunds regler og vedtægter er også gældende for alle foreningens medlemmer. Dette gælder tillige i relation til dopingkontrol og karantæneregler ved

dopingdomme.


§ 4. Medlemskab


4.1 Foreningen er åben for alle, som kan støtte foreningens formål, og ikke har en verserende

dopingdom.


4.2 Medlemskab er betinget af betalt medlemskontingent for den pågældende periode.


4.3 Alle medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen


4.4 Træning i Videbæk Styrkesports lokaler sker på eget ansvar.


§ 5. Medlemspligter


5.1 Foreningens medlemmer er underkastet de af foreningen og bestyrelsen vedtagne regler og

retningslinjer.


5.2 Hvis et medlem ikke fornyr sit træningskontingent betragtes medlemmet som udmeldt af foreningen.


§ 6. Kontingent


6.1 Træningskontingent fastsættes af bestyrelsen med udgangspunkt i drøftelserne herom på den årlige generalforsamling.


6.2 Træning i foreningens træningslokaler er betinget af betalt træningskontingent for den periode

træningen foregår.


§ 7. Regnskab og revision


7.1 Regnskabsåret følger kalenderåret.


7.2 Årsregnskabet skal indeholde et driftsregnskab og en status.


7.3 På generalforsamlingen fremlægger bestyrelsen det reviderede regnskab.


7.4 Foreningens revisor skal revidere og underskrive årsregnskabet senest 14 dage før den ordinære

generalforsamling, og foreningens bestyrelse skal underskrive regnskabet inden generalforsamlingens

start.


7.5 Revisor kan foretage uanmeldt kasseeftersyn i løbet af regnskabsåret.


§ 8. Tegningsret og hæftelse


8.1 Foreningen tegnes af formanden.


8.2 Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningen

indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens formue.


8.3 Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen ud over

kontingentforpligtelsen.


8.4 Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte.


§ 9 Generalforsamlingen


9.1 Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.


9.2 Alle, der opfylder betingelserne i § 4.2 har tale- og stemmeret på generalforsamlingen.


9.3 Bestyrelsen kan indbyde gæster med taleret.


9.4 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned og indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved opslag i foreningens træningslokaler.


9.5 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal tilstilles formanden skriftligt senest 14

dage før generalforsamlingen.


9.6 Dagsorden, bilagt det reviderede regnskab samt indkomne forslag, skal være fremlagt i Videbæk

Styrkesports træningslokaler til gennemsyn senest 8 dage før generalforsamlingen.


9.7 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:


1. Valg af dirigent


2. Godkendelse af generalforsamlingens lovlighed


3. Beretning fra bestyrelse og eventuelle udvalg


4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab


5. Behandling af indkomne forslag


6. Drøftelse af kontingent for det kommende år


7. Godkendelse af budget


8. Valg i henhold til vedtægternes § 12


9. Eventuelt


9.8 Generalforsamlingen er ved lovlig indvarsling beslutningsdygtigt uanset antal fremmødte

medlemmer.


§ 10. Ekstraordinær generalforsamling.


10.1 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst

2/3 af medlemmerne fremsender skriftligt motiveret anmodning herom bilagt dagsorden til foreningens

formand.


10.2 En sådan begæring skal imødekommes senest 1 måned efter modtagelsen, og indkaldes med

mindst 3 ugers varsel ved opslag i træningslokalerne bilagt dagsorden for mødet.


§ 11. Afstemninger


11.1 Ved afstemninger på generalforsamlingen er almindelig stemmeflertal gældende.


11.2 Til vedtægtsændringer kræves dog 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer.


11.3 Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.


11.4 Skriftlig afstemning skal på forlangende foretages.


§ 12. Valg af ledelse


12.1 Til at varetage den daglige ledelse vælger generalforsamlingen en bestyrelse på 6 personer.


12.2 På ulige år er formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer på valg.


12.3 På lige år er 3 bestyrelsesmedlemmer på valg.


12.4 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer, sekretær og 3 menige medlemmer


12.5 Ved frafald i bestyrelsen konstituerer bestyrelsen et nyt medlem, som så er på valg ved

førstkommende ordinære generalforsamling.


12.6 Generalforsamlingen vælger hvert år en revisor og en revisorsuppleant


12.7 Til løsning af særlige opgaver kan generalforsamlingen eller bestyrelsen nedsætte udvalg.


12.8 De enkelte ledelsesorganer fastsætter selv deres forretningsorden, som godkendes af bestyrelsen.


12.9 Over møderne føres beslutningsreferater, som løbende offentliggøres på foreningens hjemmeside.


§ 13 Æresbevisninger


13.1 Talent pokal. Foreningen tildeler talentpokalen til unge talenter inden for de idrætsgrene under DIF som foreningen tilbyder. Pokalen uddeles kun i de år hvor der er talenter der kan komme i betragtning. Foreningens bestyrelse afgør om pokalen skal tildeles det pågældende år. Overrækkelse forgår på foreningen ordinære generalforsamling


§ 14 Idrætsafdelinger


14.1 Bestyrelsen i Videbæk Styrke og Kampsport kan nedsætte udvalg for de idrætsgrene under DIF, som klubben tilbyder. Klubben har et overordnet budget for de aktiviteter som defineres som fælles.

Udvalgene får i budgettet tildelt økonomi ud fra en vedtaget fordelingsnøgle.

Midler udvalgene ikke bruger i det aktuelle regnskabsår, overføres til udvalgets konto i næste regnskabsår, således at udvalgene har mulighed for at spare op til større investeringer. Afdelingsregnskabet føres af klubkasserer. Ophører en idrætsafdeling, så overføres eventuelt resterende beløb til klubkassens konto.


§ 15. Eksklusion


15.1 Bestyrelsen kan til enhver tid med øjeblikkelig virkning idømme karantæne, herunder ekskludere

medlemmer, der ikke overholder foreningens vedtægter og regler, eller som udviser usportslig optræden m.v.


15.2 En idømt karantæne eller eksklusion skal forelægges på den førstkommende generalforsamling til

godkendelse.


15.3 Generalforsamlingens afgørelse er endelig og kan ikke indankes til andre instanser.


§16 Vedtægtsændring


16.1 Der skal være mindst 3/4 flertal blandt de fremmødte på generalforsamlingen for at ændre

vedtægterne


§ 17. Opløsning


17.1 Opløsning af Videbæk Styrke og Kampsport kan kun ske på en ekstraordinær generalforsamling,

indkaldt i samme anledning, når 4/5 dele af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor.


17.2 Vedtages opløsningen, skal den ekstraordinære generalforsamling, træffe beslutning om fordelingen af eventuelle midler og ejendele i overensstemmelse med vedtægternes § 2.


Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 27. marts 2017.